اعضاء کمیته تدوین برنامه راهبردی دوم دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی طی حکمی اعضاء کمیته تدوین برنامه راهبردی دوم این دانشگاه را منصوب کرد.

انتشار : ﺳﻪشنبه, 07 مرداد 1399 بازدید : 12

نتایج نخستین مسابقه ملی طرح کسب و کار دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر مهدخت بروجردی علوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی از اعلام نتایج برگزیدگان نخستین مسابقه ملی کسب و کار این دانشگاه خبر داد.

انتشار : دوشنبه, 06 مرداد 1399 بازدید : 10

اعضاء کمیته تدوین برنامه راهبردی دوم دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی طی حکمی اعضاء کمیته تدوین برنامه راهبردی دوم این دانشگاه را منصوب کرد.

انتشار : ﺳﻪشنبه, 07 مرداد 1399 بازدید : 12

نتایج نخستین مسابقه ملی طرح کسب و کار دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر مهدخت بروجردی علوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی از اعلام نتایج برگزیدگان نخستین مسابقه ملی کسب و کار این دانشگاه خبر داد.

انتشار : دوشنبه, 06 مرداد 1399 بازدید : 10

آرشیو اخبار

اعضاء کمیته تدوین برنامه راهبردی دوم دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی طی حکمی اعضاء کمیته تدوین برنامه راهبردی دوم این دانشگاه را منصوب کرد.

انتشار : ﺳﻪشنبه, 07 مرداد 1399 بازدید : 12

نتایج نخستین مسابقه ملی طرح کسب و کار دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر مهدخت بروجردی علوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی از اعلام نتایج برگزیدگان نخستین مسابقه ملی کسب و کار این دانشگاه خبر داد.

انتشار : دوشنبه, 06 مرداد 1399 بازدید : 10

آرشیو مقالات